Mine rettigheder

Som ordblind, og forældre til et barn med ordblindhed, møder man mange forhindringer undervejs i både skole og ungdomsuddannelse. På denne side får du svar på de hyppigste spørgsmål, forældre har stillet os.

Svarene er givet af kompetente folk fra Undervisningsministeriet og Ungdommens Uddannelsesvejledning – Aalborg

Grundskole

Ja, hvis eleven er ordblind og anvender tale-til-tekst i den daglige undervisning, må eleven også gøre det til prøven. Bemærk, at hver enkelt elev som anvender tale-til-tekst skal gå til prøve i eget lokale med tilsyn. Eleven, som anvender tale-til-tekst kan nemlig både forstyrre andre under prøven og inspirere andre ved sin tale, hvilket ikke er tilladt. Det er en god ide at tale med skolen i god tid, da det er nyt for mange skoler, og da skolen kan have logistiske udfordringer med at opfylde kravene – jo flere ordblinde elever, jo større kan udfordringerne med logistikken være.
Læs om prøve på særlige vilkår her

En ordblindediagnose udløser i sig selv ikke nogle særlige rettigheder i folkeskolen. Det er elevens undervisningsmæssige behov, som ligger til grund for skolens indsats og ikke diagnosen i sig selv.

For mange ordblinde elever giver læse- og skriveteknologi dem bedre muligheder for at læse og skrive og deltage i undervisningen på mere lige fod med deres jævnaldrende kammerater. I det omfang det er en forudsætning for, at eleven får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, skal skolen/kommunen stille læse- og skriveteknologi til rådighed for eleven og undervise eleven i brug af læse- og skriveteknologi samt støtte eleven i vedvarende at bruge teknologien i undervisningen. Eleven skal have mulighed for at benytte den kompenserende læse- og skriveteknologi både i undervisning, som forberedelse til undervisning, ved tests og ved folkeskolens prøver. Hvis det vurderes at kunne kompensere for elevens funktionsnedsættelse, så kan skolen ligeledes tilbyde eleven ekstra tid ved folkeskolens prøver.

I kapitel 14, punkt 108 i ”Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand” står der:
“Elever, som ikke er omfattet af reglerne om specialundervisning, gives særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven, jf. folkeskolelovens § 19, stk. 1, 1. pkt.”

Det følger af denne bestemmelse, at de nødvendige undervisningsmidler, herunder eventuelle tekniske hjælpemidler, skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne, i det omfang det er en forudsætning for, at eleven får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Dette gælder også hjælpemidler, som er nødvendige for, at eleven kan forberede sin undervisning hjemme. Skolen skal i denne forbindelse sikre, at den enkelte elev i fornødent omfang instrueres i brugen af hjælpemidlet, herunder installation af software til it-hjælpemidler.

Der er flere punkter i kapitel 14, som kan være relevante at kende til ved ordblindhed.
Vejledningen findes på retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175630

Ud over adgang til og undervisning i brug af læse- og skriveteknologi, skal eleven også have adgang til digitale tekster, fx via Nota (Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder). Adgang til Nota fås gennem skolens leder eller læsevejleder. På Notas hjemmesider ligger også mange inspirationsmaterialer om ordblindhed i grundskolen: https://nota.dk/ordblindviden

Også på vidensportalen EMU.dk ligger inspirationsmaterialet om undervisning af ordblinde elever i grundskolen: https://www.emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/ordblindhed Materialet er tænkt som inspiration til skoler og kommuner. Der er andre effektive måder at undervise på end de metoder, som er nævnt i materialet.

Ovenstående vægter i høj grad læse- og skriveteknologi. Det er fordi læse- og skriveteknologi kan støtte ordblinde elever. Det er dog meget vigtigt at få slået fast, at læse- og skriveteknologi ikke er en løsning i sig selv. Det er den undervisning, som eleven indgår i, som er afgørende for elevens udvikling af læse-, stave- og skrivefærdigheder og anden faglig udvikling.

Det kan gøres på mange måder. Læs fagbøger og artikler om emnet, som er skrevet af fagfolk.

Gå desuden ind på Ordblindeforeningen https://www.ordblindeforeningen.dk/gode-raad/

Det er meget individuelt, hvad den enkelte ordblinde person har som styrker og udfordringer.

Du kan læse om ordblindhed, undervisning af mennesker med ordblindhed og andre læsevanskeligheder i talrige fagbøger og artikler.

Ud over de hjælpemidler, som alle elever må anvende afhængigt af den enkelte prøve, så må ordblinde elever anvende oplæsningsfunktion, ordforslagsfunktion og tale-til-tekst (jf. tilsyn). Derudover er der mulighed for forlænget tid ved nogle prøver. Læs om prøve på særlige vilkår her. Se vejledning her

Som udgangspunkt skal alle elever afslutte grundskolens afgangsprøver. Der kan dog være enkelte undtagelser, hvor skolelederen skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse af folkeskolens prøver til elever, der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder. I vejledningen til “prøve på særlige vilkår og fritagelse” kan læses mere om fritagelser. Se vejledning her

Nej, det gør der desværre ikke. Derimod kan du på Facebook finde op til flere grupper med medlemmer, som har interesse for ordblinde børn og unge.

Alle elever i grundskolen skal have samme forudsætninger for at kunne afvikle prøven. Det betyder bl.a. at ordblinde elever kan gå op til prøven på særlig tilrettelagte vilkår for at kunne afvikle prøven. Denne tilrettelæggelse kan omfatte:
• Prøvens form og rammer
• Brug af hjælpemidler
• Tildeling af ekstra tid
• Ændring af opgaven

Skolens leder træffer afgørelsen om, hvorvidt eleven skal aflægge prøve på særlige vilkår på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og dennes forældre. Afgørelsen træffes på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte elev. Eleven afgør i samråd med sine forældre, om prøven ønskes aflagt på særlige vilkår. Skolen kan ikke pålægge en elev at aflægge prøve på særlige vilkår, hvis eleven ikke ønsker det.

Læs mere om de forskellige prøver og mulighed for ekstra tid i ”Vejledning til prøve på særlige vilkår og fritagelse”.

Al information om folkeskolens prøver findes på denne side, som løbende ændres af kontor for Prøver, Eksamener og Test:
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever


Overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelse

Når du søger om en plads på en ungdomsuddannelse udfylder du en ansøgning på optagelse.dk. Når du har valgt den ungdomsuddannelse, du gerne vil ind på, kan du på denne side under støtteforanstaltninger finde et felt, der hedder Elevens ønsker/behov, hvor du kan skrive, at du har behov for støtte og hvilken støtte.

Vigtigt: Din UU-vejleder kan sætte et flueben på din ansøgning ovenover din kommentar. Dette flueben er med til at sikre, at den ungdomsuddannelse du har valgt bliver bevidst om, at du har brug for støtte. Når fluebenet sættes kommer teksten ”Eleven har behov for støtte til at gennemføre ungdomsuddannelsen” frem på din ansøgning og behovet registres direkte i optagelsessystemet.

Når ungdomsuddannelsen får kendskab til, at du har brug for støtte, bliver du kontaktet enten telefonisk eller i en mail i E-boks. De fleste steder vil du blive indkaldt til et møde, hvor du/dine forældre skal underskrive og medbringe den bemyndighedserklæring, som du/dine forældre får tilsendt på E-boks – måske får du også besked på at medbringe din ordblindetest. Bemyndighedserklæringen skal ungdomsuddannelsen bruge for, at de kan hente din ordblindetest og for at ansøge om hjælpemidler og SPS-timer.

Det er vigtigt, at du fortæller ungdomsuddannelsen, at du er ordblind, da det giver læse-skrivevejledere og lærere mulighed for at hjælpe dig fra første dag, så du kommer godt fra start på ungdomsuddannelsen.

Der går mellem 6 – 8 uger fra ansøgningen sendes til du har dine kompenserende hjælpemidler.


Ungdomsuddannelse

Du bliver mødt ligesom alle andre. Det har intet at sige for din optagelse og dine muligheder på ungdomsuddannelsen, at du er ordblind. I dag ved faglærerne på uddannelserne, hvad det vil sige at være ordblind, så der bør være hjælp at hente, uanset hvor du søger ind. Hvis læse-skrivevejlederen på skolen ikke informere lærerne om, at du er ordblind, så er det en god ide at gøre det selv.

Du skal sørge for at kontakte den ungdomsuddannelse du ønsker at gå på. Alle ungdomsuddannelser har en læsevejleder, som helt sikkert gerne vil rådgive dig i, hvilke muligheder du har for støtte til din ordblindhed.

Skolen kan gennem Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet søge om kompenserende hjælpemidler til dig. Som udgangspunkt får man en IT-startpakke til enten PC eller MAC. Denne indeholder:

 • Appwriter

Hvis du ikke selv har en computer, er der mulighed for at søge en sådan.

Derudover kan man søge om følgende redskaber:

 • Talegenkendelsesprogrammer
 • Scanner
 • Scannerpen

Derudover kan du bruge andre hjælpemidler fx tastatur med ordforslag til din telefon, OCR-scanner og oplæser på din telefon, diktafon mv.

Hvis du ikke har kendskab til de programmer – Appwriter, der følger med en IT-startpakke, har læse/skrivevejlederen mulighed for at søge op til 6 instruktionstimer og adgang til vejledninger på www.ordblindelab.dk

På Nota.dk kan du finde alle dine skolebøger. De fleste fagbøger findes som PDF-/word-filer og skal læses op med et oplæsningsprogram. De fleste romaner findes som egentlige lydbøger. Disse kan du høre på din computer eller på app’en ”Nota Bibliotek” til din smartphone. Visse fagbøger findes også som egentlige fagbøger. Hvis du skal bruge en bog, der ikke umiddelbart lægger på Nota.dk kan skolens læse-skrivevejleder søge om en bevilling til at få den scannet ind.

Som ordblind er du berettiget til at søge om SPS-timer. Det er uddannelsen, der sørger for ansøgningen. SPS-timer er timer, du kan få, hvor en faglærer/mentor kan hjælpe dig med at få struktur på lektielæsning og afleveringer, men ikke egentlig faglig hjælp.

I SPS-timerne kan du fx få hjælp til:

 • Udarbejdelse af ugeskema til strukturering af lektielæsning
 • Udarbejdelse af ugeskema til strukturering af skriftligt arbejde
 • Læsestrategier i forbindelse med konkrete tekster i de enkelte fag
 • Skrivestrategier i forbindelse med skriftlige afleveringer i de enkelte fag
 • Hjælp til gennemlæsning og forståelse af opgaveformuleringer
 • Hjælp til at strukturere større skriftlige opgaver
 • Hjælp til materialesøgning til større skriftlige opgaver
 • Hjælp til udarbejdelse af begrebsleksikons i de enkelte fag
 • notatteknikker

SPS-timerne kan organiseres enten som individuel vejledning, gruppevejledning eller en kombination. (SPSU) 

Ungdomsuddannelserne har forskellige måder at organisere SPS-timerne på fx En til en vejledning, vejledning i en lille gruppe, hjælp i klassen osv. For at få viden om, hvordan den ungdomsuddannelse du ønsker at søge ind på organisere SPS-timerne, kan du med fordel kontakte læsevejlederen på ungdomsuddannelsen.

Læsevejlederen søger i de fleste tilfælde 1-2 ugentlige SPS-timer, men der kan søges om flere.

Du har de fleste steder mulighed for at ansøge om særlige eksamensvilkår. Dvs. at du kan få forlænget forberedelsestid til de mundtlige eksamener og forlænget eksamenstid til de skriftlige opgaver. Hvis du bruger diktering til de skriftlige opgaver, har du de fleste steder mulighed for at sidde i et dertil rettet lokale.

HF for ordblinde
Rundt om i landet findes der HF-klasser for ordblinde. HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, men hvis du melder dig til en HF for ordblinde har du mulighed for at tage en HF over tre år.

FGU
På den nye forberedende grunduddannelse (FGU) står der i bekendtgørelsen at ordblindeundervisning skal være en del af den almene undervisning.

Ordblindeelever kan få forlænget tid til prøven, og de må benytte de kompenserende hjælpemidler, de har benyttet i grundskolen. Det er ansøgerens ansvar at give skolen besked om eventuelle særlige forhold, fx ordblindhed, som kan have indflydelse på tilrettelæggelse af prøven. Kilde UVM.

Hvis du ønsker at søge optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse STX, HHX eller HTX efter 9. eller 10. klasse, skal du til en optagelsesprøve. På STX og HHX har du derudover ikke mulighed for at vælge fortsætter tysk/fransk som 2. sprog. Hvis du ønsker at søge optagelse på HF, skal du til en optagelsesprøve – du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan gå til optagelsesprøve, hvis du søger HF direkte efter 9. klasse. Hvad optagelsesprøven består af, kan se du ved at følge dette link: https://www.ug.dk/6til10klasse/optagelsesproeve-til-de-gymnasiale-uddannelser